ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ကေလး

Sunday, January 23, 2011

ျပည္တြင္းတြင္ ATM & DEBIT card မ်ား သံုးႏိုင္ေတာ့မည္

မၾကာမီ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးေတာ့မည့္ ATMကတ္ႏွင့္ Debit ကတ္စနစ္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ျပင္ဆင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း မၾကာမီ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးေတာ့မည့္ ATM ကတ္ႏွင့္ Debit ကတ္စနစ္မ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး အစုိးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကပုိင္ဘဏ္မ်ား အပါအ၀င္ ဘဏ္အမ်ားစု လုပ္ကုိင္ခြင့္ရလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
"အစုိးရ-ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ဘဏ္ေတြ၊ ပုဂၢလိကပုိင္ဘဏ္ေတြ အေနနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္ကခြင့္ျပဳတာနဲ႔ အေၾကြး၀ယ္ကတ္နဲ႔ ေအတီအမ္ကတ္တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဘဏ္အမ်ားစု လုပ္ကုိင္ခြင့္ရလာႏုိင္တယ္။ ဗဟုိဘဏ္ကေရာ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကပါ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာ ေလ့လာေနတာ ရွိပါတယ္။ အသံုးျပဳရမယ့္စက္ေတြ၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ စနစ္ေတြကုိ ေလ့လာေနတာပါ"ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္သစ္ေလး ဘဏ္တည္ေထာင္ခြင့္ေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္းျပန္လည္တုိးတက္လာၿပီး အျခားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းျပင္ဆင္လာၾကေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေငြေၾကး လည္ပတ္မႈႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပုိမုိအဆင္ေျပေစရန္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရလာရန္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အသုိင္းအ၀ုိင္းက လုိလားေၾကာင္း သိရပါသည္။
"တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကုိ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးခ်င္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈနဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈ ပုိအဆင္ေျပလာဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္သစ္ တခ်ဳိ႕ဆုိ ဘဏ္စတည္ေထာင္ကတည္းက အေၾကြး၀ယ္ကတ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးတာနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ တကယ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးရင္ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ စနစ္တက်လုပ္ကုိင္ တတ္ဖုိ႔ေတာ့လုိမွာပါ"ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါသည္။
ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ကုိ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ ကာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္က ကမၻာ့အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Master Card ႏွင့္ Visa Card တုိ႔မွ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစတင္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းထိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ အခ်ဳိ႕ တြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ေငြျဖစ္လြယ္မႈအက်ပ္ အတည္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ အေၾကြး၀ယ္ကတ္စနစ္ကုိကန္႔သတ္ ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစုိးရပုိင္စီးပြားေရးဘဏ္ကုိ အေၾကြး၀ယ္ကတ္စနစ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Smart Card သံုးစဲြခြင့္ ျပန္လည္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အေၾကြး၀ယ္ကတ္သည္ ဘဏ္မ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အပ္ေငြလက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း လုပ္ငန္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း (Retail Banking) ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္သည္ စားသံုးသူေခ်းေငြ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ (Consumer Credit Facility) ျဖစ္ၿပီးေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ေငြကိုင္ၿပီး အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးလံုျခံဳမႈရိွ ျခင္း၊ ေငြေရတြက္ရသက္သာျခင္း၊ ဘဏ္ထုပ္ ထုပ္ရန္ မလိုအပ္ျခင္း၊ လံုျခံဳေအာင္ သိမ္းဆည္းရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း၊ ဘဏ္ေငြအသြင္းအထုတ္ လုပ္ရန္မလိုအပ္ျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားမွစာရင္း ရွင္အပ္ႏွံေငြရရိွျခင္းစသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိၾကာင္း၊ အလားတူ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္းရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ရိွရႏိုင္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မ်ားျပားႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ႏိုင္ျခင္း၊ စားသံုးသူမ်ားမွ လြယ္လြယ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေၾကြး၀န္ ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားလာျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားလာျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။@ ELEVEN NEWS

No comments:

Post a Comment